INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2608923 Názov predmetu: Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár, Projektová práca
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 3,9
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 39,117/LS 39,117
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 12
Odporúčaný semester štúdia: ZS, LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok LS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety: 2618013 - Bakalársky projekt
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Štátna skúška - Obhajoba ZP pre 1. a 2. stupeň
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
konzultácie, priebežné hodnotenie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
posudok a obhajoba práce
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia rozsiahlejších projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť aj zložitejšie úlohy, v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a preukázať schopnosť riešiť projektové úlohy v praxi.
Stručná osnova predmetu:
1. Zadanie individuálnej témy, v súlade s potrebami rozvoja pracoviska alebo v rámci spolupráce s inými pracoviskami regiónu, alebo v rámci medzinárodnej spolupráce.
2. Oboznámenie s organizáciou bakalárskej práce a s postupom pri jej spracovaní.
3. Oboznámenie so štruktúrou bakalárskej práce a s obsahovými požiadavkami na jej vypracovanie.
4. Individuálna práca konzultovaná a kontrolovaná priebežne pedagógmi.
5. Písomná prezentácia výsledkov
6. Ústna prezentácia výsledkov práce
Odporúčaná literatúra:
podľa požiadavky zadávateľa
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (konzultácie, semináre), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri syntéze a vyhodnotení stanovenej problematiky či tvorbe modelov. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2921
  A B C D E FX  
  27% 21% 17% 10% 7% 19%  
Zabezpečuje:
prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
Ing. Ján Perháč
doc. Ing. Eva Chovancová, PhD.
Ing. Daniel Mihályi, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program