INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26001029 Názov predmetu: Asembler pre reverzné inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok LS Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk) 1. Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
test, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa naučia používať najdôležitejšie celočíselné inštrukcie a inštrukcie FPU architektúry procesorov Intel Pentium. Taktiež sa naučia jazyk symbolických inštrukcií NASM a budú schopní tvoriť programy v tomto jazyku a prekladať ich do vykonávateľných programov. Získajú aj základné vedomosti o odovzdávaní riadenia a parametrov a o službách operačného systému a budú schopní tieto vedomosti prakticky používať.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod, číselné sústavy, aritmetika.
2. Strojový jazyk, jazyk symbolických inštrukcií, asembler.
3. Základný režim procesorov Pentium: súbor registrov, typy
  operandov, formát inštrukcií, adresovanie pamäte, prerušenia.
4. Množina inštrukcií procesorov Pentium. Celočíselné inštrukcie.
5. Celočíselné inštrukcie, pokračovanie.
6. Celočíselné inštrukcie, pokračovanie.
7. Zásady programovania v strojovom jazyku, typické riadiace
  konštrukcie.
8. Jazyk symbolických inštrukcií.
9. Jazyk symbolických inštrukcií, pokračovanie.
10.Programové moduly, knižnice, služby operačného systému. Procedúry
  a funkcie, štandardné odovzdávanie riadenia a parametrov.
11.FPU procesorov Pentium.
12.Množina inštrukcií FPU.
Odporúčaná literatúra:
1.Carter, A., P.: PC Assembly Language, 2006,
 http://www.drpaulcarter.com/pcasm/
2. Hyde, R.: The Art of Assembly Language, 2002,
 http://webster.cs.ucr.edu/AoA/
3. Pirogov, V.: Mistrovství v jazyce Assembler, Computer Press, 2005.
Intel Architecture Software Developer's Manual, Intel Corporation,
 1997, http://developer.intel.com/
4. Pentium Processor Family Developer's Manual, Intel
 Corporation, 1997, http://developer.intel.com/
5. NASM - The Netwide Assembler, The NASM Development Team, 2007,
 http://nasm.sourceforge.net/
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 66
  A B C D E FX  
  2% 23% 33% 21% 5% 17%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program