INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra matematiky a teoretickej informatiky
Kód predmetu: 2619661 Názov predmetu: Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie numerické
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 3,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 78,52
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS, LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok ZS Elektroenergetika (EE_Bc_D_sk)
Automatizované elektrotechnické systémy (AES_Bc_E)
Smartelektronika (SE_Bc_D)
Smartelektronika_nová (SE_Bc_Dn)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
Automatizované elektrotechnické systémy (AES_Bc_D_sk)
Technológie v automobilovej elektronike (TvAE_Bc_D)
Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
Inteligentné systémy (IS_Bc_D_sk)
Multimediálne komunikačné technológie (MKT_Bc_D)
Priemyselná elektrotechnika (PE_Bc_D_sk)
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov (FIPM_Bc_D_sk)
Riadenie elektromechanických systémov (REMS_Bc_E)
Informatika (INF_Bc_D_sk)
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Dištančná
Prezenčná
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 1u z 1u16% z 30%.
písomný test
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 36% z 70%.
ústna skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť základné poznatky z numerickej matematiky, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky.
Stručná osnova predmetu:
1. Numerické riešenie rovníc a sústav rovníc.
2. Interpolácia funkcií a interpolačné polynómy. Metóda najmenších štvorcov. Fourierova analýza.
3. Numerické integrovanie.
4. Numerické riešenie obyčajnej diferenciálnej rovnice a sústavy diferenciálnych rovníc.
5. Pojem pravdepodobnosti javu. Podmienená pravdepodobnosť. Nezávislosť javov.
6. Náhodná premenná.
7. Systém náhodných premenných.
8. Základy matematickej štatistiky.
9. Odhady parametrov a testovanie štatistických hypotéz.
10. Regresná analýza.
Odporúčaná literatúra:
1. Pirč, V. - Buša, J.: Numerické metódy. Košice 1998, 2002.
2. Daňo, I.. - Ostertagová, E.: Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika, EQUILIBRIA, Košice, 2012.
3. Bučko, M.: Pravdepodobnosť a matematická štatistika, ALFA Bratislava.
4.Buša, J. - Pirč, V. - Schrotter, Š.: Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika, ELFA, Košice, 2006.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2012
  A B C D E FX  
  3% 5% 11% 20% 32% 28%  
Vyučujúci:
doc. RNDr. Helena Myšková, PhD., garant
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: doc. RNDr. Helena Myšková, PhD.