INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2617993 Názov predmetu: Asembler
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok LS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
test, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú poznatky o základných inštrukciách architektúry procesorov Intel Pentium. Naučia sa jazyk symbolických inštrukcií NASM a budú schopní tvoriť programy v tomto jazyku a prekladať ich do vykonávateľných programov. Nadobudnú základné vedomosti týkajúce sa prepojenia programov vytváraných v asembleri s programami vytvorenými pomocou jazykov vyššej úrovne. Získajú základné poznatky o činnosti systému prerušení a využívaní služieb operačných systémov. Získané poznatky sa naučia prakticky využívať.
Stručná osnova predmetu:
1. Motivácia, základné pojmy, prerekvizity, rodina mikroprocesorov Intel.
2. Architektúra procesora Pentium, organizácia prístupu k pamäti, jazyk rodiny procesorov x86.
3. Tvorba programu v asembleri. Podprogramy a zásobník.
4. Adresovanie. Celočíselná aritmetika.
5. Skoky, iterácie.
6. Logické a bitové operácie. Reťazce.
7. Prepojenie asembleru s jazykmi vyššej úrovne.
8. Prerušenia, využívanie služieb operačného systému.
9. Jednotka FPU, aritmetika v pohyblivej radovej čiarke.
Odporúčaná literatúra:
1. Dandamudi, S.,P.: Introduction to Assembly Language Programming, Springer Science+Business Media, Inc., 2005.
2. Carter, A., P.: PC Assembly Language, 2006, http://www.drpaulcarter.com/pcasm/
3. Hyde, R.: The Art of Assembly Language, 2002, http://webster.cs.ucr.edu/AoA/
4. Pirogov, V.: Mistrovství v jazyce Assembler, Computer Press, 2005.
5. Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, http://www.intel.com/products/processor/manuals/
6. NASM - The Netwide Assembler, The NASM Development Team, https://www.nasm.us/
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1850
  A B C D E FX  
  2% 7% 21% 32% 22% 16%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program