INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2611333 Názov predmetu: Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár, Projektová práca
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 9,9
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 117,117/LS 117,117
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 12
Odporúčaný semester štúdia: ZS, LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok LS Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety: 2618023 - Diplomový projekt
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Štátna skúška - Obhajoba ZP pre 1. a 2. stupeň
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
pripravenosť na konzultácie s ved. projektu, priebežné výsledky
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
obhajoba práce
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru, v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne , tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.
Stručná osnova predmetu:
- podrobný návrh riešenia
- revízia rozhodnutí urobených v predchádzajúcich etapách a kritické zhodnotenie
- overenie konečného riešenia
- písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu
Odporúčaná literatúra:
Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. STU Bratislava, 2000.
ISO 690:1987: Documentation  Bibliographic references. Content, form and structure.
ISO 2145:1978: Documentation  Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (konzultácie, semináre), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri syntéze a vyhodnotení stanovenej problematiky či tvorbe modelov. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2214
  A B C D E FX  
  34% 22% 17% 9% 6% 12%  
Zabezpečuje:
prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program