INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2607391 Názov predmetu: Programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
Smartelektronika_nová (SE_Bc_Dn)
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov (FIPM_Bc_D_sk)
Hospodárska informatika (HI_Bc_D_sk)
Multimediálne komunikačné technológie (MKT_Bc_D)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
Inteligentné systémy (IS_Bc_D_sk)
Technológie v automobilovej elektronike (TvAE_Bc_D)
Riadenie elektromechanických systémov (REMS_Bc_E)
Automatizované elektrotechnické systémy (AES_Bc_D_sk)
Smartelektronika (SE_Bc_D)
Priemyselná elektrotechnika (PE_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_sk)
Elektroenergetika (EE_Bc_D_sk)
Automatizované elektrotechnické systémy (AES_Bc_E)
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Dištančná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 11% z 20%.
priebežné testy, 2 zadania, zápočtový test
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 41% z 80%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti o základnych stavebných prvkoch procedurálneho jazyka, osvojí si základné zručnosti v metóde štrukturovaného a modulárneho programovania s využitim procedurálnych programovacích jazykov.
Stručná osnova predmetu:
1.Životný cyklus programov, programovanie a programovacie jazyky.
2.Program ako implementácia údajových štruktúr a algoritmov v programovacom jazyku.
3.Návrh zložitejších algoritmov a súvisiacich údajových štruktúr.
4.Jazyk štruktúrovaného programovania, základné jazykové konštrukcie.
5.Údajové objekty, operátory, výrazy, priradenia, rekurzia.
6.Štruktúrované údajové typy - polia.
7.Viditeľnosť premenných a podprogramov, odovzdávanie parametrov.
8.Štruktúrované údajové typy, záznamy, uniony, bitové polia.
9.Použitie štruktúrovaných a neštruktúrovaných typov pre návrh údajových štruktúr.
10.Implementácia dynamických údajových štruktúr a dynamické prideľovanie pamäte.
11.Súbory.
12.Princípy modulárneho programovania.
Odporúčaná literatúra:
1. Havlice,  Z., Genči, J.: Počítače a programovanie v jazyku C. elfa, s.r.o. Košice, február 2000.
2. Herout, P.: Učebnice jazyka C (1. díl). Kopp, 2009
3. Kerninghan, B.,W., Ritchie, D.,M.: Programovací jazyk C. Alfa, Bratislava, 1989
4. Key,  J.,  Kummerfeld,  B.:  C  programming  in  a UNIX enviroment. Addison-Wesley, Sydney, 1988.
5. Brodský, J., Skočovský, L.: Operačný systém Unix a jazyk. C. SNTL, Praha, 1989.
6. Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa, 1988
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7602
  A B C D E FX  
  4% 7% 11% 20% 27% 30%  
Vyučujúci:
doc. Ing. Martin Tomášek, PhD., garant
Ing. Štefan Korečko, PhD., kogarant, prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci, vedúci semináru
Ing. Miroslav Biňas, PhD., kogarant, prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci, vedúci semináru
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.