INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26001006 Názov predmetu: Právne otázky kybernetickej bezpečnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok LS Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk) 1. Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
Zápočet
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
Skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je pochopenie potrebných znalostí z právnych aspektov v oblasti kyberbezpečnosti, najmä ochrany osobných údajov, trestnoprávnych aspektov IT, duševného vlastníctva a služieb informačnej spoločnosti.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do práva KB a IKT.
2. Elektronické právne úkony a elektronický podpis.
3. Služby vytvárajúce dôveru.
4. Elektronický obchod.
5. Ochrana súkromia a osobných údajov.
6. Jednotný digitálny trh - geoblocking, zdieľané hospodárstvo.
7. Zodpovednosť na Internete.
8. Právo duševného vlastníctva.
9. Počítačová kriminalita.
10. Kybernetická a informačná bezpečnosť.
Odporúčaná literatúra:
1. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 18/2018 Z.z.
2. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
4. Jeff Kosseff: Cybersecurity Law, 2nd Edition, 2019, ISBN 978-1119517207.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 62
  A B C D E FX  
  61% 29% 2% 0% 0% 8%  
Zabezpečuje:
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
JUDr. Ivana Semanová
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program