INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Kód predmetu: 26001076 Názov predmetu: Inteligentný priestor a IoT
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): -
Externá forma štúdia (hodiny za semester):
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS, LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok ZS Inteligentné systémy (IS_Bc_D_sk)
Inteligentné systémy (IS_Bc_D_en)
Inteligentné systémy (IntS_Bc_D_sk)
Intelligent systems (inteligentné systémy) (IntS_Bc_D_en)
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
Zápočet
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
Skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa ďalšie poznatky a praktické skúseností z najnovších inteligentných (smart) informačno-riadiacich systémov a IoT aj na báze rôznych informatických platforiem (hardvér, softvér, komunikácie, metódy).  Naučia sa analyzovať, voliť a používať rôzne simulačné, vývojové a nasadzovacie platformy. Oboznámia sa so základnými vlastnosťami vybraných senzorov, akčných členov, riadiacich jednotiek (Arduino, Raspberry PI, PLC) fungovania aj bezdrôtových (mobilných) komunikačných prostriedkov a zariadení pre aplikácie od hranice (edge, gateway) internetovej siete až po cloud. Po absolvovaní tohto predmetu sa študenti zdokonalia v aplikovaní jazykov Python, C a C# a rebríkových schém. Výučba predmetu bude orientovaná na aktuálne informatické technológie a inteligentné metódy z oblastí Smart Home, Smart Industry, Smart Robotics, Ambient assistive living a well-being cez praktické prípadové laboratórne štúdie inteligentného priestoru (úvod do lokalizácie a navigácie v 3D priestore, interakcie a kooperácie objektov a človeka v ňom.
Stručná osnova predmetu:
•   Rozšírenie základnej terminológie – inteligentné systémy, inteligentný priestor, IoT, IoE, otvorené systémy; inteligencia, automatizácia, riadenie a rozhodovanie, informatika v inteligentných informačno-riadiacich systémoch
•       Klasické a moderné postupy pri vývoji inteligentných riešení, analýza, simulačné, vývojové a nasadzovacie platformy a služby - hardvérové, komunikačné, softvérové a aplikačné (napr. GitHub, Arduino, Rapsberry, CISCO, Matlab, MS, IBM)
•       základné vlastnosti rôznych typov riadiacich jednotiek (Arduino, Rapsberry, ARM, PC, PLC, PAC, FPGA,  fog gateway, ...) a ich aplikačná logika a komunikácia s okolím
•       základy fungovania aj bezdrôtových (mobilných) komunikačných prostriedkov a zariadení (napr. Bluetooth, WiFi, UWB, RFID, ZigBee, eBeacon)
•       operačné systémy a databázy pre riešenia v inteligentnom priestore a IoT
•       programovanie systémov na báze Arduino, Rapsberry, ARM  v jazykoch C, C#, Python
•       programovanie PLC/PAC - rebríkové diagramy
•       aplikácia otvorených komunikačných a aplikačných protokoly - OPC, MQTT, NFC
•       užívateľské rozhrania a interakcie v inteligentných systémoch, 3D priestore
•       inteligencia/smart metódy v otvorených systémoch, úvod do lokalizácie a navigácie
•       prípadové štúdie - Smart Home, Smart Health&Living, Smart Industry,  Smart Robotics.
Odporúčaná literatúra:
• Výučbové a laboratórne výstupy z národného projektu IT akadémia pre 21.storočie
• Zolotová, I., Papcun, P.: moodle.tuke.sk, facebook – Inteligentný priestor a IoT
• Zolotová, I., Papcun, P.: Výstupy z projektu Nadácia Tatrabanky MILAGE-machine learning generation
• Microsoft Imagine TUKE,  https://azure.microsoft.com/
• Microsoft Virtual Academy: https://mva.microsoft.com/,
• https://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/
• CISCO Network Academy: https://www.netacad.com, IoT Fundamentals: Connecting Things,
• Internetové zdroje - projekty, články, weby.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30
  A B C D E FX  
  10% 10% 10% 20% 17% 33%  
Zabezpečuje:
prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program