INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2615951 Názov predmetu: Logika pre informatikov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie numerické
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 16% z 30%.
priebežné testy
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 36% z 70%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s logickými systémami používanými v informatike. Získajú vedomosti o štruktúre logických systémov, ich klasifikácii, o rozdiele medzi klasickou a intuicionistickou logikou, dvojhodnotovými a viachodnotovýni logikami. Osvoja si odvodzovanie v Hilbertovom a Gentzenovom kalkule. Zvládnu princípy lineárnej a temporálnej logiky a ich aplikácie v informatike. Získajú poznatky o dokazovacích systémoch a programovacích jazykoch založených na jednotlivých logikách.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy, logické systémy a ich použitie v informatike.
2. Výroková logika.
3. Klasická a intuicionistická výroková logika.
4. Predikátová logika prvého rádu.
5. Lineárna logika.
6. Dôkazové siete v lineárnej logike.
7. Sémantika lineárnej logiky.
8. Niektoré neklasické logiky.
9. Modálna logika.
10. Temporálna logika.
11. Logiky vyšších rádov, dokazovacie systémy.
Odporúčaná literatúra:
1. V.Švejdar:: Logika. Neúplnost, složitost a nutnost, Academia, Praha, 2002
2. P.Taylor:  Practical foundations of mathematics, Cambridge Univ.Press, 1989
3. J.Y.Girard, Y.Lafont, P.Taylor: Proofs and Types, Cambridge Univ.Press,  2003
4. J.-Y.Girard: Linear  logic: syntax and semantics.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 902
  A B C D E FX  
  42% 23% 16% 11% 3% 5%  
Zabezpečuje:
prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.
Ing. Ján Perháč, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program