INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2617993 Názov predmetu: Asembler
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok LS Informatika (INF_Bc_D_sk) 1. Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Klasifikovaný zápočet
Priebežné hodnotenie (PH):
test, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
klasifikovaný zápočet
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa naučia používať najdôležitejšie inštrukcie jazyka procesorov rodiny Intel x86. Naučia sa tiež používať jazyk symbolických inštrukcií NASM a budú schopní vytvárať a prekladať programy vytvorené v tomto jazyku. Získajú aj základné poznatky o odovzdávaní parametrov procedúram, využívaní služieb operačného systému, prepojení asembleru s jazykom C a budú schopní nadobudnuté poznatky prakticky využívať.
Stručná osnova predmetu:
1. Motivácia, základné pojmy, prerekvizity, rodina mikroprocesorov Intel.
2. Architektúra procesora Pentium, organizácia prístupu k pamäti, jazyk rodiny procesorov x86.
3. Tvorba programu v asembleri. Podprogramy a zásobník.
4. Adresovanie. Celočíselná aritmetika.
5. Skoky, iterácie.
6. Logické a bitové operácie. Polia, reťazce.
7. Prepojenie asembleru s jazykmi vyššej úrovne.
8. Prerušenia, služby operačného systému.
9. FPU a aritmetika v pohyblivej radovej čiarke.
Odporúčaná literatúra:
1. Dandamudi,S.,P.: Introduction to Assembly Language Programming, Springer Science+Business Media, Inc., 2005.
2. Carter, A., P.: PC Assembly Language, 2006, http://www.drpaulcarter.com/pcasm/
3. Hyde, R.: The Art of Assembly Language, 2002, http://webster.cs.ucr.edu/AoA/
4. Pirogov, V.: Mistrovství v jazyce Assembler, Computer Press, 2005.
5. Intel Architecture Software Developer's Manual, Intel Corporation, http://developer.intel.com/
6. Pentium Processor Family Developer's Manual, Intel Corporation, http://developer.intel.com/
7. NASM - The Netwide Assembler, The NASM Development Team, 2007, http://nasm.sourceforge.net/
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1558
  A B C D E FX  
  2% 7% 21% 31% 24% 16%  
Vyučujúci:
prof. Ing. Ján Kollár, CSc., garant
Ing. Štefan Korečko, PhD., skúšajúci, cvičiaci
doc. Ing. Slavomír Šimoňák, PhD., kogarant, prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci
Ing. Milan Spišiak, PhD., skúšajúci, cvičiaci
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: prof. Ing. Ján Kollár, CSc.