INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra matematiky a teoretickej informatiky
Kód predmetu: 26000888 Názov predmetu: Repetitórium z matematiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie numerické
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 3
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 39
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Automatizované elektrotechnické systémy (AES_Bc_D_sk)
Priemyselná elektrotechnika (PE_Bc_D_sk)
Hospodárska informatika (HI_Bc_D_sk)
Smartelektronika_nová (SE_Bc_Dn)
Smartelektronika (SE_Bc_D)
Elektroenergetika (EE_Bc_D_sk)
Technológie v automobilovej elektronike (TvAE_Bc_D)
Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
Inteligentné systémy (IS_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_sk)
Automatizované elektrotechnické systémy (AES_Bc_E)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov (FIPM_Bc_D_sk)
Multimediálne komunikačné technológie (MKT_Bc_D)
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 1u z 1u.
Zápočet
Záverečné hodnotenie (ZH):
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Zopakovanie stredoškolskej matematiky na úrovni gymnaziálneho učiva potrebného k úspešnému zvládnutiu vyššej matematiky vyučovanej na bakalárskom stupni štúdia.
Stručná osnova predmetu:
1-Úprava výrazov
2-Lineárne a kvadratické rovnice, sústavy rovníc
3-Sústavy lineárnych rovníc-Gaussova eliminačná metóda
4-Lineárne a kvadratické nerovnice
5-Rovnice a nerovnice s neznámou v absolútnej hodnote
6-Polynómy. Hornerova schéma
7-Funkcie
8-Analytická geometria
9-Komplexné čísla
Odporúčaná literatúra:
Buša J., Schrötter Š.: Stredoškolská matematika pre študentov FEI TU v Košiciach, Technická univerzita, Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2193-6.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0
  A B C D E FX  
  0% 0% 0% 0% 0% 0%  
Vyučujúci:
doc. RNDr. Blanka Baculíková, PhD., garant
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: doc. RNDr. Blanka Baculíková, PhD.