INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Kód predmetu: 26000689 Názov predmetu: Architektúry priemyselných informačných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Seminár, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): -
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 2,1,1
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Inteligentné systémy (IS_Ing_D_sk)
Hospodárska informatika (HI_Ing_D_sk)
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
V priebehu semestra študenti riešia projekt, za ktorý môžu získať maxímálne 30 bodov a previerku, za ktorú môžu získať maximálne 10 bodov. Z projektu, ako aj z previerky musia získať minimálne polovicu. Projekt sa prezentuje ústne v skupine.
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
Skúška pozostáva z troch modulov, príklad, test a teoretická časť. Z každého modulu môžu študenti získať maximálne 20 bodov. Študenti musia získať minimálne 10 bodov z každého modulu. Získavajú body a certifikát z CISCO kurzu Úvod do IoE.
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študenti si na tomto predmete osvoja znalosti z oblastí návrhu architektúr stredných vrstiev informačných a riadiacich systémov (IRS) na báze Industry 4.0, Internetu vecí (Internetu všetkého), Factory of future, naučia sa prakticky aplikovať web technológie v oblasti priemyselného riadenia, tvorby virtuálneho a vzdialeného prostredia pre interaktívnu simuláciu a vzdialené riadenie technologických procesov. Budú schopní využívať a aplikovať najmodernejšie informačné a komunikačné  technológie na návrh a realizáciu architektúr IRS priemyselných podnikov. V rámci cvičení a projektovej práce tímovo navrhnú a zrealizujú integrovanú štruktúru stredných úrovni IRS na technologických systémoch v laboratórnych podmienkach. Získajú kompetencie v oblasti konfigurácie a využívania databázových systémov, počítačových sietí a vizualizačných produktov a služieb pre inteligentné interakcie. Vypracujú pokročilé prípadové štúdie alebo eseje na báze najnovších poznatkov a technológií (Machine and Production Intelligence, Factory of Future, Internet of Machine, Industrial Workflow, Cloud Manufacturing). Vypracujú pokročilejšie prípadové projekty pre vybrané podnikové priemyselné prostredie.
Stručná osnova predmetu:
• Modely a architektúra informačných a riadiacich systémov (IRS) pre malé, stredné a veľké podniky s dôrazom na úroveň MES (Manufacturing Execution System) a CPPSS (Collaboration Planning and Production System and Services) na báze Industry 4.0, Internetu vecí (Internetu všetkého), Factory of future.
•     Úvod do internetu všetkého IoE- CISCO kurz
•     Funkcionalita, protokoly a štandardy stredných vrstiev IRS a napojenie na technologickú a SCADA/HMI (vizualizačnú úroveň riadenia) a technologické architektúry DCS (Distributed Control System) systému
•       Technológie zberu procesných dát prostredníctvom obojsmerných transakčných manažérov a procesných databázových serverov, tzv. historianov, mechanizmy redundancie a dostupnosti systémov (failover, store and forward, a pod.). Diagnostika a analýza zberu dát z pripojených dátových zdrojov
•       Systémy zberu a archivácie procesných dát v reálnom čase do procesných databázových serverov. Podsystémy, konfigurácia, parametrizácia procesných databázových systémov
•       Sledovanie kvality a efektivity výroby – sledovanie výrobkov a genealógia, nastavovanie receptúr a výrobných procesov a plánov, sledovanie výkonu a spotreby materiálov v reálnom čase, kalkulácia OEE a TEEP
•       Poskytovanie a publikovanie údajov pre stredné a vyššie úrovne IRS prostredníctvom webových a mobilných technológií, priemyselné portály a služby
•       Mobilný a webový reporting  (druhy zostáv, korelácie a zostavy z viacerých dátových zdrojov, integrácia iného webového obsahu, apod.) - pokročilé prípadové štúdie a projekty
•       Výrobná inteligencia, integrácia a kooperácia – koncepcie FoF (Factory of the Future) a Industry 4.0, priemyselný workflow, výrobné analýzy a podpora rozhodovania - pokročilé prípadové štúdie a projekty
•       Virtualizačné a cloudové technológie v priemysle – CM (Cloud Manufacturing) a IoM (Internet of Machine, Things, EveringThings) – pokročilé prípadové štúdie a projekty
Odporúčaná literatúra:
• Firemné literatúry a manuály spoločností Rockwell Automation, Siemens, Wonderware, Microsoft. WMWare
•       Internetové zdroje - projekty, články, moodle.tuke.sk.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 82
  A B C D E FX  
  21% 10% 34% 20% 10% 6%  
Zabezpečuje:
prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program