INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2617581 Názov predmetu: Údajové štruktúry a algoritmy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok ZS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 16% z 30%.
test, programové zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 36% z 70%.
písomná skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o údajových štruktúrach, ich vlastnostiach a ich vzťahu k algoritmom. Oboznámi sa s metódami tvorby efektívnych programov. Nadobudne poznatky z oblasti triedenia a vyhľadávania údajov. Získané poznatky sa naučí prakticky využívať.
Stručná osnova predmetu:
1. Algoritmus, zápis a analýza algoritmov.
2. Elementárne štruktúry údajov, abstraktné údajové typy (ADT).
3. Grafy a stromy, ich reprezentácia a základné algoritmy.
4.-5. Metódy návrhu efektívnych algoritmov.
6.-7. Triedenie, definícia problému, vybrané algoritmy.
8. ADT množina, hašovanie, hašovacie funkcie, vyhľadávanie, BVS.
9. Optimálne BVS, vyvážené stromy.
10. UF problém, údajové štruktúry na vyvážených stromoch.
11. Údajové štruktúry a algoritmy pre vonkajšie pamäti - vonkajšie triedenie.
12. Údajové štruktúry pre vonkajšie pamäti - hašované súbory, indexované súbory, B-stromy.
Odporúčaná literatúra:
1. Cormen, T.H., Leiserson, C.E, Rivest, R.L., Stein, C.: Introduction to Algorithms. The MIT Press, 2001.
2. Aho, A.V., Hopcroft, J.E, Ullman, J.D: Data Structures and Algorithms. Addison Wesley, 1983.
3. Aho, A.V.,Hopcroft, J.E., Ullmann, J.D.: The Design and Analysis of Computer Algorithms. Addison Wesley, 1974.
4. Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov. Alfa Bratislava, 1987.
5. Goodrich, M.T., Tamassia, R.: Algorithm Design, John Wiley a Sons, Inc., 2002.
6. Hudák, Š., Šimoňák, S.: Programovacie techniky, 1. vyd., FEI TU Košice, 2010.
7. Mehlhorn, K., Sanders, P.: Algorithms and Data Structures, Springer-Verlag, 2008.
8. Knuth, D.E.: The Art of Computer Programming. vol.1-3. Addison Wesley, 1969.
9. Ehrig, H., Mahr, B.: Fundamentals of Algebraic Specifications. EATCS Monographs, 1990.
10. Weiss, M. A.: Data Structures and Algorithm Analysis in C, Addison-Wesley, 1997.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3679
  A B C D E FX  
  4% 11% 20% 26% 20% 20%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program