INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000639 Názov predmetu: Dizajn a vývoj počítačových hier
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26/LS 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS, LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok LS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov návrh a tvorbu počítačových hier. Študenti získajú ako teoretické tak praktické vedomosti v tejto oblasti a budú schopní navrhnúť herný systém aj po technickej stránke. Predmet pokrýva aj základné vedomosti z oblasti počítačovej grafiky a teórie hier, aby študent bol schopný tieto vedomosti využiť pri návrhu a implementácii hry. V závere sa predmet venuje aj tvorbe používateľského rozhrania hry a jej optimalizácii, testovaniu a aj praktickému nasadeniu.
Stručná osnova predmetu:
1. Počítačové hry - základné pojmy, súčasné trendy, existujúce platformy, klasifikácia hier, typy hier a hráčov.
2. Technické prostriedky herných systémov - vstupné a výstupné zariadenia pri hrách, hracie konzoly a platformy, pokročilé prostriedky na báze virtuálno-realitných technológií, projektovanie herných systémov po technickej stránke.
3. Teória hier - úvod, formalizácia problému, algoritmizácia problému, matematické základy pre teóriu hier.
4. Fázy vývoja hry a životný cyklus hier - preprodukčná, produkčná a postprodukčná fáza. Rámce MDA, DPE, FDD.
5. Návrh hry - prieskum trhu, Unique Selling Points (USP), Persona. Business model.
6. Pravidlá hier - tvorba a iterácia pravidiel hry, balans a učenie pravidiel. Analýza SWOT, incidenčná matica, matica aktivít.
7. Iteratívny vývoj hier - metóda RITE, rapídne prototypovanie a papierové prototypy.
8. Storytelling - emócie, prekvapenie, motivácia, writer-driven, writer-led, player-led. Estetika v hrách.
9. Herné rámce a enginy - Phaser, Unity, Godot.
10. Optimalizácia, testovanie a prezentovanie hry - optimalizácia a testovanie hier, metódy a postupy. Focus Groups, Quality Assurance (Bugfixing), User Experience, Playtesting.
11. Spätná väzba v hrách - pozitívna a negatívna spätná väzba, achievementy.
12. Game Design Document - metódy a postupy, tvorba manuálov.
Odporúčaná literatúra:
1. Jesse Schnell: The Art of Game Design: A Book of Lenses, Third Edition. 2019, CRC Press, ISBN 978-1138632059.
2. Tracy Fullerton: Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games, Fourth Edition. 2018, CRC Press, ISBN 978-1482217162.
3. Tracy Fullerton: Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games, Fourth Edition. 2018, CRC Press, ISBN 978-1482217162.
4. Michael C. Medlock: The rapid iterative test and evaluation method (RITE). Games User Research, First Edition. 2018, Oxford Press, ISBN 978-0192513922.
5. Crawford, Ch. : The Art Of Computer Game Design: Reflections Of A Master Game Designer; McGraw-Hill/Osborne Media, 1984{rev.2013, 81p., ISBN 0-88134-117-7.
6. Jaffal, Y. : A Practical Introduction to 3D Game Development; Bookboon publishing; 2014, 252p., ISBN 978-8740307863.
7. Wu, P. ; Game Programming; Global Text Project, 2014, 312p.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 711
  A B C D E FX  
  26% 38% 28% 5% 2% 2%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.
doc. Ing. Emília Pietriková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program