INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2615821 Názov predmetu: Aplikácie počítačových sietí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok ZS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety: 2609051 - Počítačové siete
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
priebežne testy on-line; 14 testov on-line, 40% záverečného hodnotenia
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
10% vykonanie testu
50% ústna skúška

Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s komunikačnými protokolmi, ktoré sú využívané na jednotlivých vrstvách sieťového modelu ISO-OSI (TCP-IP). Naučí sa používať a konfigurovať aktívne sieťové zariadenia (smerovače a prepínače) tak na úrovni sieti LAN ako aj WAN. Oboznámi sa taktiež aj so základmi koncepcie bezpečnosti komunikácie v počítačových sieťach, koncepciou virtuálnych LAN sietí, problematikou bezdrôtových komunikácií, základmi technológie WAN. V rámci predmetu zvládne problematiku, ktorá je obsiahnutá v treťom a štvrtom semestroch Sieťového Akademického Programu Cisco a nadobudne vedomosti, ktoré mu umožnia vykonanie medzinárodnej certifikačnej skúšky CCNA 640-802.
Študent má pri štúdiu k dispozícií vzdelávacie materiály a administratívne prostredie pre riadenie výuky dostupné prostredníctvom LMS systému (http://cisco.netacad.net).
Stručná osnova predmetu:
1. Vrstvový model siete a jeho vlastnosti
2. Koncepcia prepínania v počítačových sieťach
3. Využívanie prepínačov v sieťach LAN
4. Princípy konfigurácie prepínačov
5. Spanning Tree protokol a jeho využívanie
6. Virtuálne siete (VLAN)
7. Metódy Trunkingu a VLAN Trunking protokol
8. Bezdrôtové siete a mobilné komunikácie
9. Princíp riadenia prevádzky v počítačových sieťach
10. Technológie WAN
11. Protokol PPP a jeho využívanie
12. Riešenie problémov spojených s implementáciou WAN technológií
Odporúčaná literatúra:
1. Networking Academy Program (NetAcad, Cisco).  LAN Switching and Wireless and Accessing the
  WAN,  http://cisco.netacad.net
2. Peniak, P., Kallay, F.: Počítačové siete a ich aplikácie, GRADA Publishing, 2004, 300 str.
3. Craig Hunt: Konfigurace a správa síti. TCP/IP. Computer Press, Praha, 2000, 460 str.
4. Dilip C. Naik : Standardy a protokoly. Computer Press, Brno, 1999.
5. Diane Teare: Návrh a realizace síti Cisco, Computer Press,  2003 Brno, 760 str.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 572
  A B C D E FX  
  27% 28% 20% 13% 8% 5%  
Vyučujúci:
doc. Ing. František Jakab, PhD., garant, prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: doc. Ing. František Jakab, PhD.