INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra matematiky a teoretickej informatiky
Kód predmetu: 26000888 Názov predmetu: Repetitórium z matematiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Elektroenergetika (EE_Bc_D_en)
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov (FIPM_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_sk)
Automobilová elektronika (AE_Bc_D_sk)
Hospodárska informatika (HI_Bc_D_sk)
Elektroenergetika (EE_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
Priemyselná elektrotechnika (PE_Bc_D_sk)
Inteligentné systémy (IntS_Bc_D_sk)
Aplikovaná elektrotechnika (ApE_Bc_D_KM)
Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
Aplikovaná elektrotechnika (ApE_Bc_D_sk)
Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
Elektroenergetika (EE_Bc_KM)
Aplikovaná elektrotechnika (ApE_Bc_D_en)
Intelligent systems (inteligentné systémy) (IntS_Bc_D_en)
Hospodárska informatika (HI_Bc_D_en)
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Kombinovaná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Kombinovaná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 1u z 1u.
Zápočet
Záverečné hodnotenie (ZH):
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Zopakovanie stredoškolskej matematiky na úrovni gymnaziálneho učiva potrebného na úspešné zvládnutie vyššej matematiky a ďalších predmetov vyučovaných na bakalárskom stupni štúdia.
Stručná osnova predmetu:
1. Úprava výrazov
2. Lineárne a kvadratické rovnice, sústavy rovníc
3. Sústavy lineárnych rovníc – Gaussova eliminačná metóda
4. Lineárne a kvadratické nerovnice
5. Rovnice a nerovnice s neznámou v absolútnej hodnote
6. Polynómy. Hornerova schéma
7. Funkcie
8. Komplexné čísla
Odporúčaná literatúra:
Buša J., Schrötter Š.: Stredoškolská matematika pre študentov FEI TU v Košiciach, Technická univerzita, Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2193-6.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať zápočet. To v sebe zahŕňa účasť študenta na vzdelávacích činnostiach priamej výučby, na prednáškach, cvičeniach, ako aj samostatné štúdium a aj samostatnú tvorivú činnosť študenta pri spracovaní semestrálneho zadania/zadaní, projektu na stanovenú tému, v stanovenom rozsahu, v stanovenom prevedení spolu 75 h časovej náročnosti práce študenta za semester.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0
  A B C D E FX  
  0% 0% 0% 0% 0% 0%  
Zabezpečuje:
prof. RNDr. Ján Plavka, CSc.
RNDr. Anna Grinčová, PhD.
RNDr. Michal Staš, PhD.
doc. RNDr. Helena Myšková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program