INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26001198 Názov predmetu: Forénzna analýza
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom počítačovej forenznej analýzy je pripraviť všetok potrebný relevantný materiál na ďalšie vyšetrovanie počítačovej kriminality. Počítačová kriminalita zahŕňa:
•       Hackerské prieniky (ako Internetové, tak Intranetové útoky z vnútra)
•       Rozširovanie a spúšťanie počítačových vírov a červov
•       Poškodenie sieťových služieb danej organizácie
•       Finančný podvod
•       Krádež intelektuálneho majetku
Stručná osnova predmetu:
1.     Proces forénznej analýzy
2.      Súborové systémy
3.      Analýza operačných systémov
4.      Zber dát
5.      Sieťová analýza
6.      Analýza SRBD
7.      Cloud forenzná analýza
8.      Analýza elektronickej pošty
9.      Výsledok forénznej analýzy
Odporúčaná literatúra:
1. Brian Carrier - File System Forensic Analysis
2. Harlan Carvey - Windows Forensic Analysis Toolkit
3. Michael Hale Ligh, et. - The Art of Memory Forensics: Detecting Malware and Threats in Windows, Linux, and Mac Memory
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5
  A B C D E FX  
  40% 0% 0% 0% 60% 0%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Anton Baláž, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program