INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000646 Názov predmetu: Modelovanie a prototypovanie systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, referát, projekt
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať rozširujúce poznatky a praktické zručnosti v oblasti návrhu, prototypovania a implementácie softvérových systémov. Obsah je zameraný na využitie výhod metamodelov, modelov a prototypov v softvérových procesoch použitím CASE systémov a systémov pre rýchly vývoj aplikácií (RAD).
Stručná osnova predmetu:
1. Metamodely, modely, prototypy a ich význam v softvérovom inžinierstve.
2. Dimenzie prototypov.
3. Proces efektívneho prototypovania.
4. Plánovanie prototypovania - verifikácia požiadaviek a vymedzenie úloh, špecifikácia obsahu a úrovne presnosti prototypu.
5. Špecifikácia prototypov - prototypovacie charakteristiky.
6. Špecifikácia prototypov - metódy, nástroje a stratégie.
7. Vybrané metódy a nástroje prototypovania.
8. Modelovanie a prototypovanie používateľského rozhrania.
9. Vizuálny dizajn a riadenie interakcie.
10. Modelovanie a prototypovanie bázy dát.
11. Modelovanie a prototypovanie služieb informačného systému.
12. Prezentácie referátov.
13. Prezentácie projektov.
Odporúčaná literatúra:
1. Arnowitz,J., Arent,M., Berger,N.: Effective Prototyping for Software Makers. 2007, Published by Elsevier, Inc. 2007,ISBN-10: 0120885689.  
2. Sommerville,I.: Software Engineering (6th Edition). Addison-Wesley Pub Co; 6 edition (August 11, 2000), ISBN: 020139815X (or Pearson Education; 7 edition (May 10, 2004), ISBN: 0321210263), Software Enginering 7, Software Enginering  9, 10.
3. Beauduin-Lafon, M. Mackay, W.E.: Prototype Development and Tools. In: The human-computer Pages 1006-1031 interaction handbook L. Erlbaum Associates Inc. Hillsdale, NJ, USA, 2003, ISBN:0-8058-3838-4.
4. Havlice, Z.: Základy softvérového inžinierstva. 1. vyd. - Košice : TU - 2012. - 90 s. - ISBN 978-80-553-1223-1.  
5. Havlice, Z.: Modelovanie a prototypovanie pri projektovaní informačných systémov. Academic Press Elfa, s.r.o, Košice, január 1999, ISBN 80-88786-95-9.
6. Havlice, Z.: Technológia softvérových projektov. Objektová analýza a návrh systémov. Academic Press Elfa, s.r.o, Košice, 2002.
7. Šimko, J., Šimko, M., Bieliková, M.: Softvérové inžinierstvo v otázkach a odpovediach, STU v Bratislave,  Vydavateľstvo SPEKTRUM STU 2017, ISBN 978-80-227-4669-4.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 476
  A B C D E FX  
  24% 43% 22% 4% 1% 6%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.
doc. Ing. Csaba Szabó, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program