INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2618013 Názov predmetu: Bakalársky projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár, Projektová práca
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,6
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,78
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok ZS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Klasifikovaný zápočet
Priebežné hodnotenie (PH):
samostatná práca na projekte
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
prezentácia výsledkov, klasifikovaný zápočet
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia rozsiahlejších projektov konštrukčného charakteru. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť aj zložitejšie úlohy, v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov a v prípade tímovej práce preukázať schopnosť pracovať aj v tíme.
Stručná osnova predmetu:
1. Zadávateľ formuluje témy projektov pre jedného alebo viacerých riešiteľov v súlade s potrebami rozvoja pracoviska, v rámci spolupráce s inými pracoviskami regiónu, alebo v rámci medzinárodnej spolupráce.
2. Poslucháči sú v úvode oboznámení s organizáciou bakalárskeho projektu, so všeobecnými a katedrovými dokumentačnými a prezentačnými normami a prostriedkami.
3. Samostatná individuálna alebo kolektívna projektová práca je kontrolovaná priebežne pedagógmi. V prípade kolektívnych projektov sa vyžaduje ustanovenie hlavného riešiteľa, ktorý predloží plán rozdelenia úloh v rámci tímu.
4. V prípade tímových projektov sa hodnotí aj podiel riešiteľov.
Odporúčaná literatúra:
1. podľa požiadavky zadávateľa
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (konzultácie, semináre), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri analýze stanovenej problematiky či tvorbe modelov. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2761
  A B C D E FX  
  31% 24% 20% 9% 7% 8%  
Zabezpečuje:
vedúci záverečnej práce
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program