INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2617581 Názov predmetu: Údajové štruktúry a algoritmy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok ZS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
3.rok ZS Počítačové siete (PS_Bc_D_sk) 1. Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 16% z 30%.
test, programové zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 36% z 70%.
písomná  a ústna skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o údajových štruktúrach, ich vlastnostiach a ich vzťahu k algoritmom. Oboznámi sa s metódami tvorby efektívnych programov. Nadobudne poznatky z oblasti triedenia a vyhľadávania údajov. Získané poznatky sa naučí prakticky využívať.
Stručná osnova predmetu:
1. Algoritmus, zápis a analýza algoritmov.
2. Elementárne údajové štruktúry.
3. Stromy, reprezentácia stromov, prechádzanie stromov.
4. Hašovanie, hašovacie funkcie.
5. Binárne vyhľadávacie stromy. Vyvážené stromy.
6. Grafy, reprezentácia grafov, grafové algoritmy.
7. Metódy návrhu efektívnych algoritmov.
8. Triedenie v lineárnom čase.
9. Triedenie porovnávaním.
10. Vyhľadávanie.
11. Údajové štruktúry pre vonkajšie pamäti.
12. Triedenie na vonkajších pamätiach.
Odporúčaná literatúra:
1. Cormen, T.H., Leiserson, C.E, Rivest, R.L., Stein, C.: Introduction to Algorithms. The MIT Press, 2001.
2. Aho, A.V., Hopcroft, J.E, Ullman, J.D: Data Structures and Algorithms. Addison Wesley, 1983.
3. Aho, A.V.,Hopcroft, J.E., Ullmann, J.D.: The Design and Analysis of Computer Algorithms. Addison Wesley, 1974.
4.Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov. Alfa Bratislava, 1987.
5. Wirth, N.: Systematické programovanie. Alfa Bratislava, 1988.
6. Meyer, B.: Object - Oriented Software Construction. Prentice Hall Int. 1988.
7. Linger, R.C., Mills, H.O., Witt, B.I.: Structured Programming: Theory and Practice. Addison Wesley 1979.
8. Hudák, Š. a kol.: Programovacie techniky. Pripravené do tlače.
9. Heileman, G.L.: Data Structures, Algorithms and Object-oriented Programming. McGraw-Hill, 1996.
10. Šešera, Ľ.,Mičovský, A.: Objektovo-orientovaná tvorba systémov a  jazyk C++.  Alfa Bratislava 1993, ISBN 80-05-01100-8.
11. Knuth, D.E.: The Art of Computer Programming. vol.1-3. Addison Wesley, 1969.
12. Ehrig, H., Mahr, B.: Fundamentals of Algebraic Specifications. EATCS Monographs 1990.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2316
  A B C D E FX  
  3% 8% 16% 26% 24% 23%  
Vyučujúci:
prof. Ing. Ján Kollár, CSc., garant
Ing. Miroslav Biňas, PhD., kogarant, prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci, vedúci semináru
doc. Ing. Slavomír Šimoňák, PhD., kogarant, prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: prof. Ing. Ján Kollár, CSc.