INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2608721 Názov predmetu: Základy softvérového inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_sk)
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 11% z 20%.
referát, projekt
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 41% z 80%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky o životnom cykle softvérových systémov, o softvérových procesoch, metódach a nástrojoch softvérového inžinierstva, ktoré sa využívajú v jednotlivých fázach životného cyklu. Študent získa základné zručnosti potrebné pre modelovanie a prácu s CASE nástrojmi a systémami pre podporu riešenia softvérových projektov. Po úspešnom absolvovaní predmetu by mal byť študent schopný pracovať na softvérových projektoch, pri spracovaní požiadaviek, pri návrhu systému a návrhu testov, používať prostriedky a metódy pre podporu analýzy a návrhu systémov, vytvárať potrebnú dokumentáciu.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do softvérového inžinierstva – pojmy, problémy, ciele a aktéri v softvérovom inžinierstve.
2. Životný cyklus softvérového systému a jeho fázy, modely životného  cyklu, plánovanie vývoja softvérového systému.
3. Agilné metódy v životnom cykle systémov a iteratívny vývoj softvérových systémov.
4. Získavanie, spracovanie a dokumentovanie požiadaviek na softvérový systém – komunikácia so zákazníkom.
5. Modelovanie štruktúry softvérových systémov.
6. Modelovanie správania softvérových systémov.
7. Správa verzií a zostavovanie softvérových systémov, vývojové, testovacie a produkčné prostredie.
8. Testy a testovanie v životnom cykle softvérových systémov.
9. Manuálne testovanie a automatizácia testovania.
10. Dokumentovanie, konfigurácia a nasadenie softvérových systémov.
11. Údržba softvéru, opravy a záplaty softvérových systémov.
12. Evolúcia a zastarávanie softvéru.
13.Prezentácie vybratých referátov a projektov.
Odporúčaná literatúra:
1.     Havlice, Z.: Základy softvérového inžinierstva. 1. vyd. - Košice : TU - 2012. - 160 s. - ISBN 978-80-553-1224-8.
2.      Šimko, J., Šimko, M., Bieliková, M.: Softvérové inžinierstvo v otázkach a odpovediach, STU v Bratislave,  Vydavateľstvo SPEKTRUM STU 2017, ISBN 978-80-227-4669-4.
3.      Bieliková, M: Softvérové inžinierstvo: Princípy a manažment, STU FEI - 2000, 220 s. - ISBN 80-227-1322-8.
4.      Havlice, Z.: Modelovanie a prototypovanie pri projektovaní informačných systémov. - 85 s - Košice : Elfa, - 1999. - ISBN 80-88786-95-9.
5.      Samuelis, L. et al.Software Engineering Fundamentals – Measuring, Comprehending, and Managing your Software Projects, Ladislav Samuelis et al., Technical University of Kosice, 2012, ISBN 978-80-553-0848-7.
6.      Samuelis, L: The Challenges of Automatic Program Construction, Software Reuse, and -Evolution in Software Engineering, Ladislav Samuelis, ISBN 978-80-553-0888-3.
7.      Samuelis, L et al.Software Testing Fundamentals – Introduction to Software Verification Theory, Technical University of Kosice, 2013, ISBN 978-80-553-1282-8.
8.      Sommerville,I.: Software Engineering (9th Edition). Addison-Wesley 2010, 792 s. ISBN0137035152.
9.      Dan Pilone, Russ Miles: Head First Software Development. O’Reilly Media 2008, 498 s. ISBN 0596527357.
10.     Schach, R., Stephen: Classical and Object Oriented Software Engineering with UML and C++, McGraw-Hill 1999,ISBN 0-07-290168-3.
11.     Pekka Abrahamsson, Outi Salo, Jussi Ronkainen, Juhani Warsta :Agile software development methods: Review and analysis,. VTT 2002, Finland, ISBN: 951-38-6010-8.
12.     Schmuller Jospeh: Myslíme v jazyku UML. Grada Publishing 2001, ISBN 80-247-0029-8.
13.     Arlow Jim, Neustadt Ila: UML2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Prôvodce analýzou a návrhem objektově orientovaného softwaru. Computer Press, a.s. Brno 2007, ISBN 978-80-251-1503-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2563
  A B C D E FX  
  7% 19% 25% 26% 14% 9%  
Vyučujúci:
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc., garant, prednášajúci, skúšajúci
doc. Ing. Branislav Madoš, PhD., skúšajúci, cvičiaci
Ing. Sergej Chodarev, PhD., prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci
doc. Ing. Csaba Szabó, PhD., prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.