INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2612261 Názov predmetu: Paralelné počítačové systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 16% z 30%.
písomná previerka, projektová práca
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 36% z 70%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
V rámci predmetu získa študent informácie o paralelných počítačových architektúrach, počnúc od ich výpočtových modelov, cez princípy paralelného vykonávania výpočtového procesu až po architektonické koncepcie paralelných systémov. Nadobudnuté znalosti, z oblasti technických prostriedkov zameraných na paralelné spracovanie dát, študent bude schopný aplikovať tak v aplikačnej, ako aj v teoretickej sfére informatiky.
Stručná osnova predmetu:
1. Princípy a základné koncepcie paralelných počítačových
  systémov.
2. Východiská architektonických koncepcií paralelných počítačových
  systémov.
3. Paralelné vykonanie programu.
4. Charakteristické vlastnosti paralelizmu.
5. Prúdové spracovanie vektorizovaných programov v paralelných
  počítačových systémoch.
6. ILP architektúry.
7. Architektúry uplatňujúce dátový paralelizmus.
8. Viacvláknové architektúry.
9. Prepojovacie siete.
10.Multiprocesorové systémy s centralizovanou pamäťou.
11.Multiprocesorové systémy s distribuovanou pamäťou.
12.Superpočítače, biopočítače, kvantové počítače.
Odporúčaná literatúra:
1.Jelšina, M.: Architektúry počítačových systémov: princípy, štruktúrna organizácia, funkcia. Elfa s.r.o., Košice, 2002, ISBN  80-89066-40-2.
2.Parhami, B.: Computer Architecture: From Microprocessors to Supercomputers. Oxford University Press, USA, 2005, ISBN 019515455X.
3.Sima, D., Fountain, T., Karsuk, P.: Advanced Computer Architectures: a design space approche. Addison Wesley Longman, 1997, ISBN 0201422913.
4.Wilkinson, B.: Computer architecture: design and performance. Prentice Hall Europe, 1996, ISBN 013518200X.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1644
  A B C D E FX  
  6% 22% 28% 23% 12% 8%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Norbert Ádám, PhD.
doc. Ing. Ján Genči, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program