INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2610091 Názov predmetu: Systémy virtuálnej reality
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety: 2609041 - Počítačová grafika
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
2 priebežné zadania
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
kombinácia písomnej a ústnej skúšky
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky so zameraním na virtuálnu realitu, 3D počítačovú grafiku a pokročilé prostriedky rozhraní HCI. Študenti budú schopní pracovať s pojmológiou v tejto oblasti a získajú vedomosti o algoritmoch a technológiách v oblasti VR  Predmet primárne preferuje najmä vizualizačné techniky vo väzbe na definíciu a formalizáciu virtuálneho priestoru vrátane transformácií s virtuálnymi objektmi. Z hľadiska modelovania sú ozrejmené vyššie techniky modelovania na báze NURBS a transformácií na báze quaterniónov. Vo väzbe na tieto záležitosti sú tu prebraté techniky realistického zobrazovania virtuálnych scén, riešenie kolízií a modelovania osôb. Študenti tak získajú vedomosti o celom virtualizačnom reťazci a budú schopní so systémami tohoto typu pracovať a aj technologicky navrhovať niektoré časti.
Stručná osnova predmetu:
•     Virtuálna realita – história, pojmy, súvislosti a súvisiace technológie
•       Zmiešaná realita
•       Kolaboratívna virtuálna realita a XR
•       Vizualizačné podsystémy VR systémov a grafické architektúry
•       Virtuálny priestor a jeho dynamika
•       Priestorové zobrazovanie a stereoskopia
•       Pokročilé modelovanie virtuálnych objektov
•       Riešenie kolízií vo virtuálnych scénach
•       Modelovanie a vizualizácia osôb a prírody
•       Používateľské rozhrania a virtuálna realita
Odporúčaná literatúra:
1. Systémy Virtuálnej Reality / Branislav Sobota  - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2021- ISBN 978-80-553-3944-3.
2.      Kolaboratívna virtuálna realita a rozhrania systémov / Marián Hudák, Branislav Sobota  - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2021. - ISBN 978-80-553-3974-0.
3.      Virtual Reality 1.0 -- The 90's: The Birth of VR/ Ben Delaney, - 1.ed., Movement Publishing, - 2017, - ISBN 978-1513617039
4.      Virtual Reality (The MIT Press Essential Knowledge series)/ Samuel Greengard, - 1.ed. - The MIT Press, - 2019, - ISBN 978-0262537520
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 823
  A B C D E FX  
  26% 28% 26% 10% 5% 5%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.
Ing. Miriama Mattová
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program