INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26001004 Názov predmetu: Základy kryptografie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok LS Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk) 1. Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
Zápočet
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
Skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú teoretické základy v oblasti kryptografie a počítačovej bezpečnosti. Na základe týchto poznatkov budú schopní analyzovať a navrhovať bezpečnostné riešenia pre informačné a komunikačné systémy. Študenti budú vedieť vysvetliť matematické princípy a algebraické štruktúry, základné kryptografické operácie (hešovanie, generovanie náhodných čísel a pod.), súčasné kryptografické algoritmy a dokážu opísať a realizovať fungovanie symetrických a asymetrických kryptosystémov.
Stručná osnova predmetu:
1. Tradičná vs. moderná kryptografia
2. Data Encryption Standard (DES)
3. Advanced Encryption Standard (AES)
4. Teória čísel a kryptografia
5. RSA algortimus
6. Implementácia RSA algoritmu
7. Kryptografia eliptickými krivkami
8. Implementácia kryptografie eliptickými krivkami
9. Hešovacie funkcie
10. Digitálny podpis
11. Autentifikácia
12. Správa kryptografických systémov
Odporúčaná literatúra:
1. STALLINGS, W.: Cryptography and network security: principles and practice. 7th Edition, Pearson, 2016, ISBN 01-333-5469-5.
2. MENEZES, A. J.: Handbook of applied cryptography. CRC Press, 1997, ISBN 08-493-8523-7.
3. GARRETT, P.: Making, breaking codes: an introduction to cryptology. Prentice Hall, 2001, ISBN 01-303-0369-0.
4. BURDA, K.: Úvod do kryptografie. Akademické nakladatelství CERM, 2015, ISBN: 978-80-7204-925- 7.
5. OCHODKOVÁ, E.: Matematické základy kryptografických algoritmů. Accessible online:
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 129
  A B C D E FX  
  2% 6% 15% 24% 29% 24%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program