INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2608901 Názov predmetu: Princípy počítačového inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_sk)
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 11% z 20%.
test
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 41% z 80%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je zhrnúť a prehľadne podať základné princípy počítačového inžinierstva s dôrazom na problematikou architektúry a bezpečnosti počítačových systémov. Študent po úspešnom absolvovaní predmetu by mal mať základné znalosti o tom, ako pracuje hardvér počítača a ako efektívne využívať tento hardvér v spojení s operačným systémom a aplikačnými programami v sieťovom prostredí.
Stručná osnova predmetu:
1. Základná koncepcia počítačových systémov
2. Technológie a štruktúra počítačových sietí
3. Princípy telematiky
4. Bezpečnosť v počítačových systémoch
5. Bezpečnosť v počítačových sieťach
6. Programové a návrhové prostriedky počítačových systémov
7. Zobrazovanie informácií v počítači
8. Logická úroveň počítačového systému
9. Stavba počitačových systémov
10.Architektúra počítačového systému
11.Periférne zariadenia
12.Paralelné počítačové systémy
Odporúčaná literatúra:
1. Vokorokos, L.: Digital Computer Principles. Typotex Publishing House, Hungary, 2004
2. Jelšina, M., Vokorokos, L.: Počítače: základy technických prostredkov.  Mercury - Smékal, s.r.o., 2004
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2913
  A B C D E FX  
  12% 22% 25% 19% 8% 13%  
Vyučujúci:
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., garant, prednášajúci, skúšajúci
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.