INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000654 Názov predmetu: Webové technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok LS Hospodárska informatika (HI_Bc_D_sk) 1. Prezenčná
3.rok LS Inteligentné systémy (IS_Bc_D_sk) 1. Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti internetu a webového prostredia, webových technológií a ich aplikácie, architektúry webových aplikácií a vývoja webových aplikácií na strane klienta.
Stručná osnova predmetu:
1. Internet, World Wide Web – definícia, etapy vývoja, adresácia v internete, doménová služba
2. Webové technológie – vymedzenie pojmu, URL, HTTP, HTML
3. Architektúra webových aplikácií a charakteristika webových aplikácií
4. Jazyk HTML
5. Kaskádové štýly, jazyk CSS
6. Jazyk XML, pravidlá správneho formátovania XML dokumentov
7. Spôsoby opisu syntaxe XML dokumentov
8. XML transformácie
9. Tvorba dynamických webových stránok
10. Jazyk Javascript, DOM, AJAX
11. Spracovanie a zobrazovanie údajov vo webovom prehliadači
12. Knižnice pre tvorbu aplikácií
Odporúčaná literatúra:
1. Jaroslav Porubän - Peter Václavík – Branislav Sobota: Webové technológie, TU Košice, 2005.
2. Jon Duckett: HTML and CSS: Design and Build Websites, Wiley 2011, ISBN 1118008189.
3. David Hunter, et al.: Beginning XML, 4th Edition, Wrox , 2007, 1080 p. ISBN 0470114878.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 319
  A B C D E FX  
  10% 13% 18% 25% 20% 14%  
Vyučujúci:
doc. Ing. Branislav Sobota, PhD., garant
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.