INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2611531 Názov predmetu: Sémantika programovacích jazykov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie numerické
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 3,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 39,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 16% z 30%.
priebežný test
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 36% z 70%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent sa v tomto predmete oboznámi s rôznymi prístupmi k definovaniu sémantiky programovacích jazykov. Osvojí si najdôležitejšie metódy sémantického popisu, akými sú operačná, naturálna, denotačná, algebraická, axiomatická a akčná sémantika. Získa poznatky o aplikáciách jednotlivých metód v návrhu, definícii a implementácii programovacích jazykov. Na príklade jednoduchého procedurálneho jazyka zvládne definovanie sémantiky jazykových konštrukcií.
Stručná osnova predmetu:
1. Definícia pojmu sémantika, klasifikácia sémantických metód,
  komponenty definície syntaxe a sémantiky programovacieho jazyka.
2. Jednoduchý programovací jazyk, sémantika aritmetických a boolovských výrazov.
3. Naturálna operačná sémantika ako operačná sémantika veľkých krokov.
4. Štrukturálna operačná sémantika ako operačná sémantika malých krokov.
5. Rozšírenia jednoduchého procedurálneho jazyka a ich operačná sémantika.
6. Operačná sémantika blokov, deklarácií a procedúr.
7. Abstraktná implementácia programovacích jazykov.
8. Algebraická sémantika. Axiomatická sémantika.
9. Denotačná sémantika.
10. Denotačná sémantika príkazu cyklu.
11. Nepriama denotačná sémantika.
12. Akčná sémantika
Odporúčaná literatúra:
1. V. Novitzká: Sémantika programov, ELFA Košice, 2001
2. H.R.Nielson, F.Nielson: Semantics with applications. A formal introduction. Wiley  and Sons, 1992
3. D.A Schmidt: Denotational semantics. Methodology for language development. Allyn and Bacon, 1986
4. P.D.Mosses: A tutorial on action semantics. Formal Methods Oxford, 1996
5. W. Steingartner, V. Novitzká: Sémantika programovacích jazykov, TU Košice, 2015
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2399
  A B C D E FX  
  17% 20% 25% 21% 9% 7%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. William Steingartner, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program