INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Kód predmetu: 26000905 Názov predmetu: Tímový projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): -
Externá forma štúdia (hodiny za semester):
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester štúdia: ZS, LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Inteligentné systémy (IS_Ing_D_sk) 2. Prezenčná
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Klasifikovaný zápočet
Priebežné hodnotenie (PH):
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
Projekt a jeho obhajoba
Študent prospeje v ZH, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov v tímoch, preukázať schopnosť pracovať v tíme a riešiť spoločne úlohy vrátane úloh vedeckého charakteru.
Stručná osnova predmetu:
- štúdium problematiky, získavanie zdrojov
- analýza problému
- návrh riešenia
- písomná a ústna prezentácia výsledkov riešenia projektu
Odporúčaná literatúra:
Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. STU Bratislava, 2000.
ISO 690:1987: Documentation  Bibliographic references. Content, form and structure.
ISO 2145:1978: Documentation  Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 25
  A B C D E FX  
  60% 16% 12% 0% 0% 12%  
Zabezpečuje:
prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2018
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program