INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000642 Názov predmetu: Inžinierstvo požiadaviek
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
2.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, referát, projekt
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky o inžinierskom spracovaní požiadaviek, klasifikácii, modelovaní a dokumentácii požiadaviek, manažovaní zmien v požiadavkách, spracovaní požiadaviek na architektúru. Študenti sa  zoznámia so špecifikáciou systémov riadenou rizikami. Absolvent kurzu nadobudne potrebné znalostí pre procesy týkajúce sa požiadaviek na softvérový systém. Po úspešnom absolvovaní predmetu by mal  študent rozumieť základným problémom spracovania požiadaviek a významu týchto procesov.
Stručná osnova predmetu:
1. Typy požiadaviek v procese spracovania požiadaviek.
2. Proces spracovania požiadaviek.
3. Štruktúra a obsah dokumentu požiadaviek
4. Validácia požiadaviek.
5. Riadenie zmien v požiadavkách.
6. Požiadavky a návrh architektúry softvérových systémov.
7. Špecifikácia kritických systémov.
8. Typy kritických systémov.
9. Spoľahlivosť systémov.
10. Požiadavky na spoľahlivosť.
11. Špecifikácia systémov riadená rizikami.
12. Špecifikácia bezpečnosti a spoľahlivosti.
13. Metriky spoľahlivosti.
Odporúčaná literatúra:
1.  Sommerville,I.: Software Engineering (6th Edition). Addison-Wesley Pub Co; 6 edition (August 11, 2000), ISBN: 020139815X (or Pearson Education; 7 edition (May 10, 2004), ISBN: 0321210263), Software Enginering 9, Software Enginering  10.
2. xtUML - Learn: https://xtuml.org/learn/
3. Introduction to OPM. http://esml.iem.technion.ac.il/introduction-to-opm
4. Havlice, Z.: Základy softvérového inžinierstva. 1. vyd. - Košice : TU - 2012. - 160 s. - ISBN 978-80-553-1224-8.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Oblasť spracovania požiadaviek na systém má kritickú úlohu v softvérových procesoch. Systematické riešenie tejto úlohy a využívanie najnovších poznatkov výskumu a vývoja je nutným predpokladom pre zabezpečenie výstupov softvérových procesov na požadovanej úrovni.

Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 767
  A B C D E FX  
  17% 29% 28% 20% 5% 2%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program