INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2607391 Názov predmetu: Programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Elektroenergetika (EE_Bc_D_en)
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov (FIPM_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_sk)
Automobilová elektronika (AE_Bc_D_sk)
Hospodárska informatika (HI_Bc_D_sk)
Elektroenergetika (EE_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
Priemyselná elektrotechnika (PE_Bc_D_sk)
Inteligentné systémy (IntS_Bc_D_sk)
Aplikovaná elektrotechnika (ApE_Bc_D_KM)
Aplikovaná elektrotechnika (ApE_Bc_D_sk)
Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
Elektroenergetika (EE_Bc_KM)
Aplikovaná elektrotechnika (ApE_Bc_D_en)
Intelligent systems (inteligentné systémy) (IntS_Bc_D_en)
Hospodárska informatika (HI_Bc_D_en)
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Kombinovaná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Kombinovaná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Klasifikovaný zápočet
Priebežné hodnotenie (PH):
priebežné testy, 2 zadania, zápočtový test
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti o základnych stavebných prvkoch procedurálneho jazyka, osvojí si základné zručnosti v metóde štrukturovaného a modulárneho programovania s využitim procedurálnych programovacích jazykov.
Stručná osnova predmetu:
1.Životný cyklus programov, programovanie a programovacie jazyky.
2.Program ako implementácia údajových štruktúr a algoritmov v programovacom jazyku.
3.Návrh zložitejších algoritmov a súvisiacich údajových štruktúr.
4.Jazyk štruktúrovaného programovania, základné jazykové konštrukcie.
5.Údajové objekty, operátory, výrazy, priradenia, rekurzia.
6.Štruktúrované údajové typy - polia.
7.Viditeľnosť premenných a podprogramov, odovzdávanie parametrov.
8.Štruktúrované údajové typy, záznamy, uniony, bitové polia.
9.Použitie štruktúrovaných a neštruktúrovaných typov pre návrh údajových štruktúr.
10.Implementácia dynamických údajových štruktúr a dynamické prideľovanie pamäte.
11.Súbory.
12.Princípy modulárneho programovania.
Odporúčaná literatúra:
1. Havlice,  Z., Genči, J.: Počítače a programovanie v jazyku C. elfa, s.r.o. Košice, február 2000.
2. Herout, P.: Učebnice jazyka C (1. díl). Kopp, 2009
3. Kerninghan, B.,W., Ritchie, D.,M.: Programovací jazyk C. Alfa, Bratislava, 1989
4. Key,  J.,  Kummerfeld,  B.:  C  programming  in  a UNIX enviroment. Addison-Wesley, Sydney, 1988.
5. Brodský, J., Skočovský, L.: Operačný systém Unix a jazyk. C. SNTL, Praha, 1989.
6. Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa, 1988
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13340
  A B C D E FX  
  6% 6% 9% 16% 24% 38%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Eva Chovancová, PhD.
Ing. Miroslav Biňas, PhD.
doc. Ing. Ján Genči, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program