INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000641 Názov predmetu: Tímový projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár, Projektová práca
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Klasifikovaný zápočet
Priebežné hodnotenie (PH):
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
klasifikovaný zápočet
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov v tímoch, preukázať schopnosť pracovať v tíme a riešiť spoločne úlohy vrátane úloh vedeckého charakteru.
Stručná osnova predmetu:
- štúdium problematiky, získavanie zdrojov
- analýza problému
- návrh riešenia
- písomná a ústna prezentácia výsledkov riešenia projektu
Odporúčaná literatúra:
1. Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. STU Bratislava, 2000.
2. ISO 690:1987: Documentation  Bibliographic references. Content, form and structure.
3. ISO 2145:1978: Documentation  Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1335
  A B C D E FX  
  34% 28% 21% 8% 4% 6%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Eva Chovancová, PhD.
Ing. Zuzana Dubajová
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program