Študijné programy

 


Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)

Forma štúdia Denná
Stupeň štúdia 1.
Študijný odbor Informatika (2508R00)
Metóda Prezenčná
Dĺžka štúdia 3.0
Akademický rok 2022/2023
Profil absolventa Absolvent študijného programu počítačové siete má základné a všeobecné znalosti študijného programu s dôrazom na nosné témy jadra študijného odboru informatika. Vie klasifikovať poznatky, vyvodzovať závery a súvislosti a prakticky ich použiť. Je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri navrhovaní, implementovaní, inštalovaní, prevádzkovaní, údržbe a hodnotení riešení založených na informačných a komunikačných technológiách. Je schopný byť členom odborného tímu, prezentovať riešenia technických problémov, dodržiavať etické princípy, ako aj celoživotne sa vzdelávať.Obdobie štúdia :

1. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26001218 Telesná výchova I. (TV I.) Zápočet (Z-U) 1 P CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26001233 FEI - Jazyk 1 (FEI - Jazyk 1) Zápočet (Z-U) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 2607333 Základy elektrotechnického inžinierstva (ZEI) Klasifikovaný zápočet (KZ) 5 P P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000629 Základy algoritmizácie a programovania (ZAP) Zápočet a skúška (ZS) 5 P P-3 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000888 Repetitórium z matematiky (RzM) Zápočet (Z-U) 3 P P-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000618 Základy inžinierstva materiálov (ZIM) Zápočet a skúška (ZS) 5 P P-2 S-1 CL-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000824 Úvod do inžinierstva (UI) Zápočet (Z-U) 3 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26001210 Matematika I_2122 (MAT I_2122) Klasifikovaný zápočet (KZ) 6 P P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000889 Úvod do fyziky (UDF - FEI) Zápočet (Z-%) 2 V CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je potrebné sa zapísať na 8 predmetov.
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je potrebné sa zapísať na 8 P predmetov.
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov.


Obdobie štúdia :

1. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok LS 2600171 Fyzika I. (FI) Zápočet a skúška (ZS) 5 P P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26000834 Programovanie (P_PS) Klasifikovaný zápočet (KZ) 5 P PP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26001211 Matematika II_2122 (MAT II_2122) Klasifikovaný zápočet (KZ) 6 P P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26001090 Základy komunikačných technológií (ZKT_PS) Klasifikovaný zápočet (KZ) 6 P DPP S-2 PP-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26001219 Telesná výchova II. (TV II.) Zápočet (Z-U) 1 P CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26001234 FEI - Jazyk 2 (FEI - Jazyk 2) Zápočet (Z-U) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26000835 Princípy počítačového inžinierstva (PPI_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 P PP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
V období od 1. rok LS do 1. rok LS je potrebné sa zapísať na predmety za 18 kreditov.
V období od 1. rok LS do 1. rok LS je potrebné sa zapísať na 7 P predmetov.
V období od 1. rok LS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov.


Obdobie štúdia :

2. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26000996 Operačné systémy (OS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 P PP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26000994 Architektúry počítačových systémov (APS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 P DPP P-2 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26001205 Úvod do počítačových sietí (ÚPS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 P PP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 2619611 Diskrétna matematika (DM) Zápočet a skúška (ZS) 6 P P-3 S-1 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26000853 Údajové štruktúry a algoritmy (ÚŠaA_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 P PP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 2. rok ZS do 2. rok ZS je potrebné sa zapísať na predmety za 18 kreditov.
V období od 2. rok ZS do 2. rok ZS je potrebné sa zapísať na 5 P predmetov.
V období od 2. rok ZS do 2. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov.


Obdobie štúdia :

2. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok LS 2619661 Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika (NMPaMŠ) Zápočet a skúška (ZS) 6 P P-3 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 26000845 Databázové systémy (DS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 P PP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 26000846 Počítačové siete (PS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 P PP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 2607481 Fyzika II (FII) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV P-3 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 26000842 Úvod do digitálnych komunikácií (ÚDK_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 26000848 Prenosové média (PM_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV DPP P-2 CN-1 CL-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 26000841 Základy elektroniky a logických obvodov (ZEaLO_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV DPP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 26000847 Multimediálne signály v komunikačných sieťach (MSvKS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV PP P-2 CL-1 PP-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 26001191 Vedecký projekt (VP_PS) Zápočet (Z-%) 2 V PP-6 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 2. rok LS do 2. rok LS je potrebné sa zapísať na predmety za 18 kreditov.
V období od 2. rok LS do 2. rok LS je potrebné sa zapísať na 3 P predmety, 2 PV predmety.
V období od 2. rok LS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov.
V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.


Obdobie štúdia :

3. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
3. rok ZS 26000995 Objektovo orientované programovanie (OOP_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 P PP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 26000852 Aplikácie počítačových sietí (APCS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 P PP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 26000851 Bakalársky projekt (BPJ_PS) Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) 6 P S-2 PP-6 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 26001206 Programovanie meracích systémov (PMS_PS) Klasifikovaný zápočet (KZ) 6 PV P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 26000854 Mobilné technológie a služby (MTS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV DPP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 26000836 Webové technológie (WT_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV PP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 26000856 Programovanie audio aplikácií (PAA_PS) Klasifikovaný zápočet (KZ) 6 PV P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 26001073 Náhľad do modernej fyziky (Ndmf) Klasifikovaný zápočet (KZ) 2 V P-3 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 3. rok ZS do 3. rok ZS je potrebné sa zapísať na predmety za 18 kreditov.
V období od 3. rok ZS do 3. rok ZS je potrebné sa zapísať na 3 P predmety, 2 PV predmety.
V období od 3. rok ZS do 3. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov.


Obdobie štúdia :

3. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
3. rok LS 26000857 Bezpečnosť v počítačových systémoch (BPS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 P DPP P-2 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 29000888 Spoločenské vedy a technika (SVT) Klasifikovaný zápočet (KZ) 6 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 26001051 Optoelektronika (OE) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 26000859 Rečové interaktívne komunikačné systémy (RIKS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 26000837 Základy softvérového inžinierstva (ZSI_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV PP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 26001192 Základy klaudových technológií (ZCT_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 3. rok LS do 3. rok LS je potrebné sa zapísať na predmety za 18 kreditov.
V období od 3. rok LS do 3. rok LS je potrebné sa zapísať na 3 P predmety, 1 PV predmet.
V období od 3. rok ZS do 3. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
V období od 1. rok ZS do 3. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 180 kreditov.


Predmety štátnej skúšky :

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Fakulta Detail predmetu / IL
1. 26000860 Bakalárska práca (BPC_PS) Štátna skúška - Obhajoba ZP pre 1. a 2. stupeň (ŠSO 1,2.st) 12 P PP FEI Detail predmetu / IL
Typ predmetu :

P = Povinný predmet, PV = Povinne voliteľný predmet, V = Výberový predmet

Rozsah výučby :

A = Ateliér, CL = Cvičenie laboratórne, CN = Cvičenie numerické, E = Exkurzia, OP = Odborná prax, P = Prednáška, PP = Projektová práca, S = Seminár, S = Stáž

Druh profilového predmetu :

PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet