Študijné programy

 


Počítačové siete (PS_Ing_D_sk)

Forma štúdia Denná
Stupeň štúdia 2.
Študijný odbor Informatika (2508T00)
Metóda Prezenčná
Dĺžka štúdia 2.0
Akademický rok 2022/2023
Profil absolventa Absolvent študijného programu počítačové siete disponuje hlbokými teoretickými, odbornými ako aj praktickými znalosťami študijného programu. Rozumie podstatným princípom a súvislostiam študijného odboru informatika. Dokáže analyzovať a riešiť zložité problémy ako aj špecifikovať, navrhovať, optimalizovať, implementovať a udržiavať komplexné riešenia založené na informačných a komunikačných technológiách. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti, je schopný efektívne pracovať ako člen alebo vedúci tímu, prezentovať riešenia, dodržiavať etické princípy, ako aj celoživotne sa vzdelávať.Obdobie štúdia :

1. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok ZS 2620031 Aplikovaná matematika (AM) Zápočet a skúška (ZS) 6 P P-3 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26001097 Projektový manažment (PMT_PS) Klasifikovaný zápočet (KZ) 6 P PP S-2 PP-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000866 Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach (SAvPS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 P PP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000869 Číslicové systémy a internet vecí (ČSaIV_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV DPP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000873 Technológie a systémy spracovania údajov (TaSSÚ_PS) Klasifikovaný zápočet (KZ) 6 PV PP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26001208 Číslicové spracovanie signálov (CSS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000867 Lokalizácia v bezdrôtových a mobilných sieťach (LBMS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV DPP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26001209 Vedecký projekt II (VPII_PS) Zápočet (Z-%) 2 V PP-6 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov.
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je potrebné sa zapísať na predmety za 18 kreditov.
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je potrebné sa zapísať na 3 P predmety, 2 PV predmety.


Obdobie štúdia :

1. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok LS 26000872 Technológie na báze prepínaných sietí (TBPS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 P PP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26000871 Diplomový projekt 1 (DPJ1_PS) Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) 6 P S-2 PP-4 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26000874 Teória komunikačných systémov (TKS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 P DPP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26001095 Návrhové prostriedky číslicových systémov (NPČS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26000875 Optické komunikačné systémy a siete (OKSS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV DPP P-2 CN-1 CL-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26001176 Mikrovlnové obvody a sústavy (MOS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26000701 Spracovanie a prenos reči a audio signálov (SPRAS_PS) Klasifikovaný zápočet (KZ) 6 PV PP P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26000880 Mobilné komunikácie (MK_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV PP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
V období od 1. rok LS do 1. rok LS je potrebné sa zapísať na predmety za 18 kreditov.
V období od 1. rok LS do 1. rok LS je potrebné sa zapísať na 3 P predmety, 2 PV predmety.
V období od 1. rok LS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov.


Obdobie štúdia :

2. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26001094 Aktuálne trendy komunikačných technológií (ATKT_PS) Klasifikovaný zápočet (KZ) 6 P PP S-2 PP-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26000878 Bezpečnosť informačných a komunikačných systémov (BIKS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 P DPP P-2 S-1 CN-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26000877 Diplomový projekt 2 (DPJ2_PS) Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) 6 P PP S-2 PP-6 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26000882 Senzorové siete (SS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV P-2 CN-1 CL-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26001207 Riešenie problémov rozsiahlych infraštruktúr (RPRI_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26001096 Automobilové komunikačné siete (AKS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV DPP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26000883 Kognitívne siete (KS_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26000881 Biometrické systémy bezpečnosti (BSB_PS) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV PP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 2. rok ZS do 2. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov.
V období od 2. rok ZS do 2. rok ZS je potrebné sa zapísať na 3 P predmety, 2 PV predmety.


Obdobie štúdia :

2. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok LS 29000828 Základy podnikateľských zručností pre neekonómov (ZPZpN.DL.) Klasifikovaný zápočet (KZ) 6 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 26000198 Pracovné a obchodné právo (POP) Klasifikovaný zápočet (KZ) 6 P P-3 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 1. rok ZS do 2. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 120 kreditov.
V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
V období od 2. rok LS do 2. rok LS je potrebné sa zapísať na 4 P predmety.


Predmety štátnej skúšky :

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Fakulta Detail predmetu / IL
1. 26000886 Hlavné poznatky študijného odboru Počítačové inžinierstvo a ich využitie (HP_PI_PS) Štátna skúška pre 1. a 2. stupeň (ŠS 1,2.st 2016 bez %z) 6 P FEI Detail predmetu / IL
2. 26000885 Diplomová práca (DPC_PS) Štátna skúška - Obhajoba ZP pre 1. a 2. stupeň (ŠSO 1,2.st) 12 P PP FEI Detail predmetu / IL
Typ predmetu :

P = Povinný predmet, PV = Povinne voliteľný predmet, V = Výberový predmet

Rozsah výučby :

A = Ateliér, CL = Cvičenie laboratórne, CN = Cvičenie numerické, E = Exkurzia, OP = Odborná prax, P = Prednáška, PP = Projektová práca, S = Seminár, S = Stáž

Druh profilového predmetu :

PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet