Študijné programy

 


Informatika (INF_Dok_E_sk)

Forma štúdia Externá
Stupeň štúdia 3.
Študijný odbor Informatika (2508V00)
Metóda Prezenčná
Dĺžka štúdia 5.0
Akademický rok 2022/2023
Profil absolventa Absolvent má poznatky a zručnosti inžiniera informatiky a naviac ovláda metódy vedeckého výskumu. Je schopný formálne analyzovať zložité systémy, exaktne formulovať problémy, a nachádzať nové efektívne riešenia. Je schopný pracovať vo vedeckých tímoch v mnohých oblastiach, nadobúdať a syntetizovať poznatky a prispievať k rozvoju vedy.Obdobie štúdia :

1. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok ZS 29000718 FEI D4 - odborný cudzí jazyk pre doktorandov I. (FEI D4-OCJpD I_S) Zápočet (Z-U) 2 P S-26 za Semester Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000739 Teoretické princípy informatiky (TPI_dok_KMTI) Zápočet (ZP-Z) 20 PV PP S-26 CL-39 PP-65 za Semester Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000344 Teoretické princípy hospodárskej informatiky (TPHI_dok_KKUI) Zápočet (ZP-Z) 20 PV PP S-26 CL-39 PP-65 za Semester Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000911 Teória počítačového inžinierstva a počítačových sietí. (TPIaPS_dok_KEMT) Zápočet (ZP-Z) 20 PV PP S-26 CL-39 PP-65 za Semester Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000331 Teória a metodológia informatického inžinierstva (TMII_dok_KPI) Zápočet (ZP-Z) 20 PV PP S-26 CL-39 PP-65 za Semester Detail predmetu / IL

V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je potrebné sa zapísať na 2 predmety.
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je potrebné sa zapísať na 1 P predmet, 1 PV predmet.


Obdobie štúdia :

1. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok LS 26000332 Vedecká činnosť 1 (VC-1) Zápočet (ZP-Z) 26 P PP CL-65 PP-65 za Semester Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

2. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok ZS 29000719 FEI D4 - odborný cudzí jazyk pre doktorandov II. (FEI D4-OCJpD II_S) Skúška (Sk) 8 P S-26 za Semester Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26000347 Metodológia hospodárskej informatiky (MHI_dok_KKUI) Zápočet (ZP-Z) 20 PV PP S-26 CL-39 PP-65 za Semester Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26000333 Teoretické princípy informatických vied (TPIV_dok_KPI) Zápočet (ZP-Z) 20 PV PP S-26 CL-39 PP-65 za Semester Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26000912 Moderné komunikačné systémy (MKS_dok_KEMT) Zápočet (ZP-Z) 20 PV PP S-26 CL-39 PP-65 za Semester Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26000748 Metodológia teoretickej informatiky (MTI_dok_KMTI) Zápočet (ZP-Z) 20 PV PP S-26 CL-39 PP-65 za Semester Detail predmetu / IL

V období od 2. rok ZS do 2. rok ZS je potrebné sa zapísať na 2 predmety.
V období od 2. rok ZS do 2. rok ZS je potrebné sa zapísať na 1 P predmet, 1 PV predmet.


Obdobie štúdia :

2. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok LS 26000335 Predmet špecializácie (PŠpec) Zápočet (ZP-Z) 20 P PP CL-65 PP-65 za Semester Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

3. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
3. rok ZS 26000336 Vedecká činnosť 2 (VC-2) Zápočet (ZP-Z) 18 P PP CL-65 PP-65 za Semester Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

4. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
4. rok ZS 26000337 Vedecká činnosť 3 (VC-3) Zápočet (ZP-Z) 24 P PP CL-65 PP-65 za Semester Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

4. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
4. rok LS 26000338 Vedecká činnosť 4 (VC-4) Zápočet (ZP-Z) 24 P PP CL-65 PP-65 za Semester Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

5. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
5. rok ZS 26000339 Vedecká činnosť 5 (VC-5) Zápočet (ZP-Z) 28 P PP CL-65 PP-65 za Semester Detail predmetu / IL


Predmety štátnej skúšky :

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Fakulta Detail predmetu / IL
1. 2614933 Dizertačná práca (KPI_DIZP_E) Obhajoba ZP pre 3.stupeň (OZP 3.st) 20 P PP FEI Detail predmetu / IL
2. 2614891 Dizertačný projekt (KPI_DPr_E) Písomná práca k DS pre 3. stupeň (PP 3.st) 30 P PP FEI Detail predmetu / IL
Typ predmetu :

P = Povinný predmet, PV = Povinne voliteľný predmet, V = Výberový predmet

Rozsah výučby :

A = Ateliér, CL = Cvičenie laboratórne, CN = Cvičenie numerické, E = Exkurzia, OP = Odborná prax, P = Prednáška, PP = Projektová práca, S = Seminár, S = Stáž

Druh profilového predmetu :

PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet