Študijné programy

 


Spracovanie a recyklácia odpadov (SRO_Ing_D_KM)

Forma štúdia Denná
Stupeň štúdia 2.
Študijný odbor Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (2118T00)
Metóda Kombinovaná
Dĺžka štúdia 2.0
Akademický rok 2022/2023
Profil absolventa Spracovanie priemyselného a komunálneho odpadu, zložiek separovaného zberu. Práca v prevádzkach spracovania odpadov a recyklačných technológií.Obdobie štúdia :

1. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok ZS 2206441 Hydrometalurgické procesy (HMP_I_Ing) Zápočet a skúška (ZS) 7 P DPP P-2 CL-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 22000487 Diplomové praktikum I - SaRO (DP I - SaRO) Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) 2 P PP-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 22000465 Chemické inžinierstvo I (CHI_I) Zápočet a skúška (ZS) 6 P P-2 CN-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 2206831 Ušľachtilé a vzácne kovy (UaVK_I_Ing) Zápočet a skúška (ZS) 6 P PP P-3 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 22000191 Environmentálne aspekty výroby ľahkých kovov (EAVLK_I_Ing) Zápočet a skúška (ZS) 4 PV PP P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 2205621 Chémia organických zložiek odpadov (CHOZO/HF2) Zápočet a skúška (ZS) 5 PV P-2 S-1 CN-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 22000473 Moderné identifikačné metódy (MIM) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov.
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je potrebné sa zapísať na 2 PV predmety.


Obdobie štúdia :

1. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok LS 2206891 Spracovanie kovového odpadu (SKovO_I_Ing) Zápočet a skúška (ZS) 7 P DPP P-2 CN-1 CL-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 2206931 Spracovanie komunálneho odpadu (SKO_I_Ing) Zápočet a skúška (ZS) 7 P PP P-3 CN-1 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 22000472 Chemické inžinierstvo II (CHI_II) Zápočet a skúška (ZS) 6 P P-2 S-1 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 29000044 Manažérska psychológia (ManPsy) Klasifikovaný zápočet (KZ) 3 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 22000488 Diplomové praktikum II - SaRO (DP II - SaRO) Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) 4 P PP-4 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 22000192 Environmentálne aspekty výroby ťažkých kovov (EAVTK_I_Ing) Zápočet a skúška (ZS) 4 PV PP P-2 CN-1 CL-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 22000532 Hodnotenie environmentálnych rizík (HER/HF2) Zápočet a skúška (ZS) 5 PV PP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
V období od 1. rok LS do 1. rok LS je potrebné sa zapísať na 1 PV predmet.


Obdobie štúdia :

2. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok ZS 22000483 Rafinácia a príprava zliatin (RaPZ) Zápočet a skúška (ZS) 6 P DPP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 22000193 Spracovanie priemyselného odpadu (SPO_II_Ing) Zápočet a skúška (ZS) 7 P DPP P-2 CL-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 22000489 Diplomové praktikum III - SaRO (DP III - SaRO) Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) 4 P PP-4 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 2206951 Spracovanie odpadov ušľachtilých kovov (SOUK_II_Ing) Zápočet a skúška (ZS) 5 P PP P-2 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 22000484 Spracovanie odpadových vôd (SOV) Zápočet a skúška (ZS) 4 PV P-2 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 22000535 Priemyselná toxikológia a ekotoxikológia (PTaE/HF2) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV DPP P-3 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 2206901 Spracovanie nebezpečných odpadov (SNO_II_Ing) Zápočet a skúška (ZS) 4 PV PP P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 2. rok ZS do 2. rok ZS je potrebné sa zapísať na 2 PV predmety.


Predmety štátnej skúšky :


Predpísaný počet povinne voliteľných predmetov štátnej skúšky : 1

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Fakulta Detail predmetu / IL
1. 22000485 Diplomová práca - SaRO (Dpráca-SaRO) Štátna skúška - Obhajoba ZP pre 1. a 2. stupeň (ŠSO 1,2.st) 20 P FMMR Detail predmetu / IL
2. 22000486 Spracovanie a recyklácia odpadov (SaRO) Štátna skúška pre 1. a 2. stupeň (ŠS 1,2.st) 10 P FMMR Detail predmetu / IL
Typ predmetu :

P = Povinný predmet, PV = Povinne voliteľný predmet, V = Výberový predmet

Rozsah výučby :

A = Ateliér, CL = Cvičenie laboratórne, CN = Cvičenie numerické, E = Exkurzia, OP = Odborná prax, P = Prednáška, PP = Projektová práca, S = Seminár, S = Stáž

Druh profilového predmetu :

PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet