Študijné programy

 


Spracovanie a recyklácia odpadov (SRO_Bc_D_KM)

Forma štúdia Denná
Stupeň štúdia 1.
Študijný odbor Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (2118R00)
Metóda Kombinovaná
Dĺžka štúdia 3.0
Akademický rok 2022/2023
Profil absolventa Nakladanie s priemyselným a komunálnym odpadom, skládkovanie odpadov, spaľovne a triedenie odpadov. Práca v administratíve štátnej správy.Obdobie štúdia :

1. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok ZS 29000139 Telesná výchova I (TV I) Zápočet (Z-U) 1 P CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 23004085 Matematika I (MatI_B_KM_FMMR) Zápočet a skúška (ZS) 7 P P-2 CN-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 22000586 Nerastné suroviny (NS-H) Zápočet a skúška (ZS) 5 P P-2 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 22000511 Chémia I (CH_I/HF1) Zápočet a skúška (ZS) 7 P P-2 CL-4 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 22000666 Úvod do štúdia hutníctva (UŠH) Klasifikovaný zápočet (KZ) 5 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 22000271 Meranie, riadenie a regulácia (MRaR) Zápočet a skúška (ZS) 5 PV P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 2204453 Informatika (INF_1) Klasifikovaný zápočet (KZ) 5 PV S-3 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov.
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je potrebné sa zapísať na 1 PV predmet.


Obdobie štúdia :

1. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok LS 22000513 Chémia II (CH_II/HF1) Zápočet a skúška (ZS) 6 P P-2 CL-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 23004089 Matematika II (MatII_B_KM_FMMR) Zápočet a skúška (ZS) 7 P P-2 CN-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
23004085 Matematika I (MatI_BE_KM_FMMR) Zápočet a skúška (ZS) 7 Prerekvizita Detail predmetu / IL
1. rok LS 29000140 Telesná výchova II (TV II) Zápočet (Z-U) 1 P CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 29000920 Tréning interpersonálnych zručností pre osobný a pracovný rozvoj (TIZ) Klasifikovaný zápočet (KZ) 3 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26000594 Fyzika I (FI - HF) Zápočet a skúška (ZS) 6 P P-2 S-1 CL-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 22000539 Globálne problémy životného prostredia (GPZP/HF1) Klasifikovaný zápočet (KZ) 4 PV DPP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 22000184 Základné informácie o odpadoch (ZIoO_I_Bc) Klasifikovaný zápočet (KZ) 4 PV PP S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 22000467 Aplikovaný softvér (ASW) Klasifikovaný zápočet (KZ) 4 PV CL-3 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
V období od 1. rok LS do 1. rok LS je potrebné sa zapísať na 2 PV predmety.


Obdobie štúdia :

2. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok ZS 29000088 FMMR -všeobecný kurz I.-ANGLIČTINA (FMMR-Avk I.) Klasifikovaný zápočet (KZ) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 29000091 FMMR-všeobecný kurz I.-NEMČINA (FMMR-Nvk I.) Klasifikovaný zápočet (KZ) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 29000137 Telesná výchova III (TV III) Zápočet (Z-U) 1 P CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 2201531 Náuka o materiáloch (NoM) Zápočet a skúška (ZS) 6 P P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 2201321 Fyzikálna chémia (FCHI/HF1) Zápočet a skúška (ZS) 6 P P-2 CN-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26000595 Fyzika II (FII - HF) Zápočet a skúška (ZS) 6 P P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 22000515 Analytická chémia (A_CH/HF1) Zápočet a skúška (ZS) 5 PV P-2 CN-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 22000478 Legislatíva v odpadovom hospodárstve (LvOH) Klasifikovaný zápočet (KZ) 5 PV PP S-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 22000466 Životné prostredie a výroba silikátov (ŽPaVS) Zápočet a skúška (ZS) 4 PV P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 2. rok ZS do 2. rok ZS je potrebné sa zapísať na 2 PV predmety.


Obdobie štúdia :

2. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok LS 2209292 Exkurzia - ročníková (ER) Zápočet (Z-U) 1 P E-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 22000501 Tepelná technika (TepTech) Zápočet a skúška (ZS) 6 P P-2 S-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 2204611 Hutníctvo železa a ocele (HŽO) Zápočet a skúška (ZS) 6 P P-3 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 29000095 FMMR-všeobecný kurz II.-NEMČINA (FMMR-Nvk II.) Klasifikovaný zápočet (KZ) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 2201611 Základy úpravníctva (ZU_II_Bc) Zápočet a skúška (ZS) 5 P PP P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 22001035 Recyklačné procesy (RP) Zápočet a skúška (ZS) 5 P PP P-4 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 29000138 Telesná výchova IV (TV IV) Zápočet (Z-U) 1 P CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 29000094 FMMR-všeobecný kurz II.-ANGLIČTINA (FMMR-Avk II.) Klasifikovaný zápočet (KZ) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 22000516 Praktikum z fyzikálnej chémie (PFCH/HF1) Klasifikovaný zápočet (KZ) 4 PV CL-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 22000876 Sanačné postupy v environmentalistike (SP_v_E) Klasifikovaný zápočet (KZ) 4 PV DPP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 2204591 Procesy a zariadenia (PZ) Zápočet a skúška (ZS) 4 PV P-2 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
V období od 2. rok LS do 2. rok LS je potrebné sa zapísať na 2 PV predmety.


Obdobie štúdia :

3. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
3. rok ZS 2204981 Neželezné kovy (NK_III_Bc) Zápočet a skúška (ZS) 6 P DPP P-2 CN-2 CL-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 2205011 Metodológia vzorkovania (MV_III_Bc) Zápočet a skúška (ZS) 5 P PP P-2 CN-1 CL-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 2205193 Bakalársky projekt - príprava SRO (BP 1_SRO) Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) 3 P PP-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 2209901 Manažérske systémy (MS) Zápočet a skúška (ZS) 6 P P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2204611 Hutníctvo železa a ocele (HŽO) Zápočet a skúška (ZS) 6 Prerekvizita Detail predmetu / IL
3. rok ZS 22000470 Keramické žiaruvzdorné materiály (KŽM) Zápočet a skúška (ZS) 5 PV P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 2202431 Zlievárenstvo (Zl) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV P-2 CN-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 22000494 Tvárnenie materiálov (TMBc) Zápočet a skúška (ZS) 6 PV P-2 CN-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 22000200 Vplyv priemyslu na životné prostredie (VPnŽP_III_Bc) Zápočet a skúška (ZS) 5 PV PP P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 22000317 Teória a metodika experimentovania (TME/HF1) Zápočet a skúška (ZS) 5 PV PP P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 22000881 Všeobecná toxikológia (VT) Zápočet a skúška (ZS) 5 PV DPP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 3. rok ZS do 3. rok ZS je potrebné sa zapísať na 2 PV predmety.


Obdobie štúdia :

3. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
3. rok LS 22000186 Nakladanie s odpadmi (NsO_III_Bc) Zápočet a skúška (ZS) 8 P PP P-4 CN-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 2205021 Druhotné suroviny a odpady (DSaO_III_Bc) Zápočet a skúška (ZS) 7 P PP P-2 CN-1 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2201611 Základy úpravníctva (ZU_II_Bc) Zápočet a skúška (ZS) 6 Prerekvizita Detail predmetu / IL
3. rok LS 22000320 Organická chémia (OCH/HF1) Zápočet a skúška (ZS) 5 PV P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 22000471 Vlastnosti a skúšanie keramiky (VaSK) Zápočet a skúška (ZS) 5 PV P-2 CL-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 22000482 Nebezpečné odpady (NebOdpady) Zápočet a skúška (ZS) 5 PV PP P-2 CN-2 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 1. rok ZS do 3. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 180 kreditov.
V období od 3. rok LS do 3. rok LS je potrebné sa zapísať na 1 PV predmet.
V období od 3. rok ZS do 3. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.


Predmety štátnej skúšky :


Predpísaný počet povinne voliteľných predmetov štátnej skúšky : 1

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Fakulta Detail predmetu / IL
1. 22000481 Bakalárska práca - SaRO (BPráca_SaRO) Štátna skúška - Obhajoba ZP pre 1. a 2. stupeň (ŠSO 1,2.st) 10 P FMMR Detail predmetu / IL
Typ predmetu :

P = Povinný predmet, PV = Povinne voliteľný predmet, V = Výberový predmet

Rozsah výučby :

A = Ateliér, CL = Cvičenie laboratórne, CN = Cvičenie numerické, E = Exkurzia, OP = Odborná prax, P = Prednáška, PP = Projektová práca, S = Seminár, S = Stáž

Druh profilového predmetu :

PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet

Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. Pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané prerekvizity.